vlaamse bridge liga

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om de privacy van onze leden te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Vlaamse Bridge Liga vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). 
Verwerkingsverantwoordelijke

Als  Vlaamse Bridge Liga vzw  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
Vlaamse Bridge Liga vzw
Schotensesteenweg 432
2100 Deurne
GDPR@vbl.be
03 369 25 27

Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van onze Liga (uitvoering overeenkomst)
 • Verzorgen van opleidingen (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen, dit per gewone of per elektronische post (gerechtvaardigd belang)
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor activiteiten of evenementen (gerechtvaardigd belang)
 • Promotie van onze activiteiten via de website met gebruik van beeldmateriaal (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • Verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame door onze sponsors (mits toestemming).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :
 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente)
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geslacht/gender
 • Uw relatie met de club en/of de VBL: lid, VBL-lid, bestuurslid …
 • Eventuele bridge-specificaties (docent, CTL, Wedstrijdleider,  ..)
 • Sportieve gegevens  (o.a. uitslagen, categorie, masterpoints)
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …) en geluidsopnames.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf
De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van : 
 • Beeldmateriaal (voor promotie en public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing en gepersonaliseerde reclame van sponsors)

Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is het niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben.
Met externe dienstverleners maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verstrekking aan derden - ontvangers
Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen : 

 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden) indien daarom gevraagd.

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. 

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.
Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn
De Vlaamse Bridge Liga vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding).  Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

De Vlaamse Bridge Liga vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 20 jaar na het beëindiging van het lidmaatschap.

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.
U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.
 
U heeft het recht op verwijdering van de persoonsgegevens  welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.
U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.
Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails).
 
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 
Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website: www.vbl.be.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 
Geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.
 
Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. 
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Wijzigingen aan onze privacyverklaring
Vlaamse Bridge Liga vzw kan indien nodig zijn privacyverklaring aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24/11/2021.
Vlaamse Bridge Liga VZW (VBL)
Spanning. Ontspanning. Plezier. Vrienden. Passie… Bridge.
Contact

Vlaams Bridgehuis
1ste verdieping
Schotensestw 432
2100 Deurne

03 369 25 27

Rekening
IBAN BE12 7370 5551 8092
BIC KREDBEBB

Ondernemingsnr.: 0417.758.412